{short description of image} International SPEEDWAY {short description of image}

HOME INTERNATIONALS TOURNAMENTS WORLD TEAM CUP / SWC COUNTRIES ABOUT THIS SITE LINKS

INTERNATIONALS - UKRAINE

Ukraine v Latvia

1996 Fri 23.08 : Rivne Ukraine 33 Latvia 73
Aleksandr Lyiatosinsky 3 2 ns 2 3 2 12 Nikolai Kokins 2 3 3 3 3 3 17
Anatoli Zabcik 0 0 0 Alexey Mikheev 1 0 1 1 0 0 3
Aleksandr Ksenzuk 0 0 0 1 0 0 1 Vladimir Voronkov 3 3 3 3 2 3 17
Piotr Velesik 1 1 2 0 1 2 7 Maksim Andreev 2 1 2 2 1 0 8
Igor Epifanov 1 1 0 2 Aleksandr Biznia 3 3 3 3 3 3 18
Piotr Fedyk 0 2 0 0 1 1 4 Vitaly Biznia 2 2 2 1 2 1 10
Ruslan Lozovicki 1 0 0 0 1
Sergei Tershak 2 2 2 6
2012 Sun 21.10 : Rivne Ukraine 46 Latvia 44
Jaroslav Poluchowicz 1 2 2 0 2 7 Ivan Pleshakov 3 f 0 1 1 0 5
Vitaly Lysak 1 2 2 3 2 1 11+1 Evgeny Kostygovs 2 0 1 1 1 0 0 5+1
Vladimir Omeljan 2 2 1 2 0 1 8+4 Viatcheslav Gieruckis 3 3 3 ef 3 2 14
Maksim Rozochuk 0 ex 3 f 3 Andrey Kovalchuk f 1 0 0 1 2
Vladimir Kolody jnr 1 1 1 2 5+3 Andrey Lebedevs 3 3 3 3 3 3 18
Kiril Tsukanov 3 2 2 2 3 12
Contributors: David Austin